BedrijfsKabel
  • nl

KVK informatie Friesland

Vind Kamer van Koophandel informatie bij alle Friesland bedrijven in de provincie Friesland.Bedrijven per plaats in Friesland

Een overzicht van alle 413 plaatsen in Friesland. Het aantal bedrijven in Friesland welke kvk geregisteerd zijn is 47 448 op een inwoners aantal van 579 110.

plaatsAantal bedrijvenAantal inwoners
Aalsum100
Abbega24110
Achlum40535
Akkrum2314 440
Akmarijp7110
Alde Leie360
Aldeboarn1080
Aldtsjerk390
Allingawier970
Anjum58915
Arum159905
Augsbuurt275
Augustinusga681 105
Baaiduinen180
Baaium130
Baard19185
Bakhuizen711 035
Bakkeveen1383 960
Balk4913 790
Ballum50345
Bantega56650
Bears280
Beetsterzwaag2155 760
Berltsum1910
Bitgum420
Bitgummole530
Blauwhuis41580
Blesdijke511 405
Blessum1170
Blije1040
Boazum420
Boelenslaan57710
Boer250
Boijl172530
Boksum23365
Bolsward61810 025
Bontebok25440
Boornbergum621 550
Boornzwaag10105
Bornwird9115
Brantgum24215
Breezanddijk145
Britsum38960
Britswert400
Broek33120
Broeksterwâld580
Buitenpost3215 190
Burdaard720
Buren4370
Burgum45310 000
Burgwerd26260
Burum31520
Cornwerd1980
Damwâld2400
De Blesse44730
De Falom250
De Hoeve47295
De Knipe811 530
De Tike22330
De Veenhoop19260
De Westereen2000
De Wilgen65715
Dearsum120
Dedgum490
Deinum49900
Delfstrahuizen41395
Dijken1160
Dokkum61912 655
Dongjum9310
Doniaga1080
Donkerbroek1272 470
Drachten2 56544 605
Drachten-Azeven280
Drachtstercompagnie671 505
Driezum550
Drogeham1101 545
Dronryp2290
Eagum30
Earnewâld660
Easterein550
Easterlittens350
Eastermar1400
Easterwierrum270
Echtenerbrug601 050
Ee108660
Eesterga650
Elahuizen38345
Elsloo5848 840
Emst5464 985
Engwierum35430
Exmorra27385
Feanwâlden1600
Feinsum80
Ferwert880
Ferwoude31145
Firdgum975
Fochteloo30315
Follega16160
Folsgare33350
Formerum460
Foudgum1080
Franeker7369 435
Friens375
Frieschepalen39765
Gaast16175
Gaastmeer25225
Garyp940
Gauw55370
Gerkesklooster46735
Gersloot25120
Ginnum100
Goënga45175
Goëngahuizen770
Goingarijp26260
Gorredijk4577 365
Goutum1742 565
Greonterp2235
Grou7960
Gytsjerk970
Hallum1312 380
Hantum21310
Hantumeruitburen470
Hantumhuizen9100
Harich41225
Harkema2153 910
Harlingen95414 680
Hartwerd17140
Haskerdijken29325
Haskerhorne17485
Haule41425
Haulerwijk1684 065
Hee100
Heeg4962 050
Heerenveen2 52528 760
Hegebeintum100
Hemelum682 325
Hempens23155
Hemrik59475
Herbaijum18205
Hiaure970
Hichtum690
Hidaard9130
Hieslum675
Hijum20375
Hilaard180
Hindeloopen75810
Hinnaard60
Hitzum21195
Hollum861 165
Holwerd831 495
Hommerts63585
Hoorn3 0800
Hoornsterzwaag691 970
Houtigehage40930
Húns210
Hurdegaryp1970
Idaerd60
Idsegahuizum18180
Idskenhuizen42445
Idzega330
Iens110
IJlst4423 215
Indijk20105
Ingelum190
It Heidenskip44365
Itens12250
Jannum50
Jellum9150
Jelsum22215
Jirnsum780
Jislum485
Jistrum580
Jonkerslân21285
Jorwert400
Joure88313 090
Jouswier355
Jubbega1779 385
Jutrijp12235
Kaard40
Katlijk45610
Kimswerd41495
Kinnum40
Klooster Lidlum730
Koarnjum220
Kolderwolde760
Kollum2665 525
Kollumerpomp35335
Kollumerzwaag1532 855
Kootstertille1342 205
Kornwerderzand00
Kortehemmen13190
Koudum1473 440
Koufurderrige2870
Kûbaard26175
Landerum100
Langedijke16290
Langelille28145
Langezwaag823 375
Langweer1001 060
Leeuwarden5 30695 320
Legemeer545
Lekkum24425
Lemmer76410 110
Leons70
Lichtaard3100
Lies240
Lioessens19295
Lippenhuizen75935
Loënga645
Lollum35270
Longerhouw750
Luinjeberd21425
Luxwoude22290
Lytsewierrum70
Makkinga821 965
Makkum2823 450
Mantgum841 170
Marrum771 240
Marsum490
Menaam1310
Metslawier44875
Midlum28680
Midsland1080
Miedum250
Mildam47695
Minnertsga931 640
Mirns12105
Moddergat15210
Molkwerum28255
Morra10175
Mûnein360
Munnekeburen41800
Munnekezijl22410
Nes3680
Niawier21340
Nieuwebrug9155
Nieuwehorne501 465
Nieuweschoot8190
Nij Altoenae230
Nij Beets2781 080
Nijeberkoop1955
Nijega30505
Nijehaske465
Nijeholtpade31385
Nijeholtwolde13155
Nijelamer12105
Nijemirdum55475
Nijetrijne1060
Nijhuizum545
Nijland49790
Noardburgum1350
Noordwolde2455 510
Oentsjerk1100
Offingawier20190
Oldeberkoop1161 785
Oldeholtpade731 530
Oldeholtwolde1335
Oldelamer21175
Oldeouwer980
Oldetrijne21190
Olterterp1690
Oosterbierum26460
Oosterend1620
Oosternijkerk73840
Oosterstreek29555
Oosterwolde49710 040
Oosterzee53940
Oosthem281 545
Oostrum1870
Opeinde781 670
Oppenhuizen661 095
Oranjewoud1051 600
Oudebildtzijl650
Oudega2150
Oudehaske1091 950
Oudehorne50855
Oudemirdum901 105
Oudeschoot671 600
Oudwoude53660
Ouwster-Nijega780
Ouwsterhaule19370
Paesens21230
Parrega44340
Peins16205
Peperga1360
Piaam1550
Pietersbierum860
Pingjum68460
Poppenwier100
Raard13230
Raerd480
Ravenswoud18280
Readtsjerk180
Reahûs160
Reduzum770
Reitsum8145
Ried68385
Rien4130
Rijs14130
Rinsumageast610
Rohel18290
Rotstergaast1535
Rotsterhaule43330
Rottevalle801 375
Rottum590
Ruigahuizen9120
Ryptsjerk530
Sandfirden215
Schalsum15130
Scharnegoutum1041 505
Scharsterbrug49715
Scherpenzeel6129 355
Schettens18200
Schiermonnikoog92930
Schraard17190
Sexbierum901 555
Sibrandabuorren240
Sibrandahûs10
Siegerswoude45840
Sint Nicolaasga2663 060
Sintjohannesga661 095
Skingen50
Slappeterp880
Slijkenburg235
Sloten64730
Smalle Ee1545
Smallebrugge215
Snakkerburen29225
Sneek2 14733 700
Snikzwaag290
Sondel30390
Sonnega161 015
Spanga1970
Spannum26250
St.-Annaparochie2700
St.-Jacobiparochie990
Stavoren68915
Steggerda401 720
Stiens3477 365
Striep20
Stroobos28260
Sumar710
Surhuisterveen3605 475
Surhuizum60950
Suwâld480
Swichum850
Teerns10
Ter Idzard34250
Terband36290
Terherne950
Terkaple25240
Ternaard561 205
Teroele530
Tersoal330
Terwispel802 770
Tijnje1121 150
Tirns21100
Tjalhuizum525
Tjalleberd49780
Tjerkgaast30175
Tjerkwerd48290
Triemen17320
Twijzel631 015
Twijzelerheide701 620
Tytsjerk790
Tzum50955
Tzummarum911 300
Uitwellingerga43345
Ureterp2446 725
Veenklooster9100
Vegelinsoord36175
Vinkega24140
Vlieland1091 105
Vrouwenparochie35540
Waaksens110
Waaxens50
Wâlterswâld400
Wânswert90
Warfstermolen14150
Warns102705
Warstiens740
Warten690
Waskemeer62550
Weidum40535
Wergea1350
West-Terschelling2002 400
Westergeest37510
Westhem1675
Westhoek23475
Wetsens60
Wier7200
Wierum14315
Wijckel50345
Wijnaldum25480
Wijnjewoude1101 205
Winsum43713 985
Wirdum710
Witmarsum891 600
Wiuwert160
Wjelsryp220
Wolsum1860
Wommels1372 035
Wons26275
Workum3424 055
Woudsend1491 675
Wyns170
Wytgaard300
Ypecolsga60
Ysbrechtum420
Zandhuizen43315
Zurich17145
Zwagerbosch23590
Zweins7105