BedrijfsKabel
  • nl

bedrijfsinformatie Friesland

Vind Kamer van Koophandel informatie bij alle Friesland bedrijven in de provincie Friesland.Bedrijven per plaats in Friesland

Een overzicht van alle 419 plaatsen in Friesland. Het aantal bedrijven in Friesland welke geregisteerd zijn is 40 592 op een inwoners aantal van 4 737 552.

plaats Aantal bedrijven Aantal inwoners
Aalsum 0 23 932
Abbega 0 110
Achlum 54 535
Akkrum 278 4 440
Akmarijp 11 110
Alde Leie 21 10 175
Aldeboarn 101 50 290
Aldtsjerk 67 32 077
Allingawier 0 70
Anjum 0 915
Appelscha 384 -1
Arum 0 905
Augsbuurt 0 12 811
Augustinusga 99 1 105
Baaiduinen 14 4 870
Baaium 12 10 833
Baard 12 185
Bakhuizen 90 1 035
Bakkeveen 113 3 960
Balk 468 3 790
Ballum 33 345
Bantega 53 650
Bears 13 10 833
Beetsterzwaag 264 5 760
Berltsum 162 13 543
Bitgum 39 790
Bitgummole 69 865
Blauwhuis 0 580
Blesdijke 60 -1
Blessum 5 70
Blije 0 615
Boazum 0 10 833
Boelenslaan 99 710
Boer 4 50
Boijl 107 -1
Boksum 28 365
Bolsward 0 10 025
Bontebok 50 440
Boornbergum 113 1 550
Boornzwaag 9 51 265
Bornwird 0 115
Brantgum 0 215
Breezanddijk 0 84 048
Britsum 52 960
Britswert 0 10 833
Broek 16 120
Broeksterwâld 0 19 015
Buitenpost 406 5 190
Burdaard 0 8 701
Buren 46 3 645
Burgum 641 10 000
Burgwerd 0 260
Burum 0 520
Cornwerd 0 80
Damwâld 0 19 015
De Blesse 67 -1
De Falom 6 19 015
De Hoeve 42 -1
De Knipe 80 1 530
De Tike 19 330
De Veenhoop 8 260
De Westereen 295 19 015
De Wilgen 44 715
Dearsum 0 84 048
Dedgum 0 84 048
Deinum 46 900
Delfstrahuizen 54 395
Dijken 4 51 265
Dokkum 0 12 655
Dongjum 19 310
Doniaga 5 80
Donkerbroek 170 -1
Drachten 3 793 44 605
Drachten-Azeven 48 29 830
Drachtstercompagnie 91 1 505
Driezum 66 19 015
Drogeham 119 1 545
Dronryp 235 13 543
Eagum 0 107 897
Earnewâld 0 32 077
Easterein 0 10 833
Easterlittens 25 415
Eastermar 92 1 290
Easterwierrum 0 10 833
Echten 38 51 265
Echtenerbrug 72 1 050
Ee 0 660
Eesterga 7 51 265
Elahuizen 42 345
Elsloo 61 -1
Engwierum 0 430
Exmorra 0 385
Feanwâlden 0 3 530
Feinsum 9 10 175
Ferwert 0 8 701
Ferwoude 0 145
Firdgum 7 75
Fochteloo 34 -1
Follega 31 160
Folsgare 0 350
Formerum 24 4 870
Foudgum 0 80
Franeker 1 018 9 435
Friens 7 75
Frieschepalen 55 765
Gaast 0 175
Gaastmeer 0 225
Garyp 137 1 585
Gauw 0 370
Gerkesklooster 61 735
Gersloot 24 120
Ginnum 0 8 701
Goënga 0 175
Goëngahuizen 0 70
Goingarijp 19 260
Gorredijk 617 7 365
Goutum 110 2 565
Greonterp 0 35
Grou 551 107 897
Gytsjerk 149 2 210
Hallum 0 2 380
Hantum 0 310
Hantumeruitburen 0 70
Hantumhuizen 0 100
Harich 47 225
Harkema 278 3 910
Harlingen 1 343 14 680
Hartwerd 0 140
Haskerdijken 34 325
Haskerhorne 35 485
Haule 55 -1
Haulerwijk 282 -1
Hee 2 4 870
Heeg 0 2 050
Heerenveen 3 184 28 760
Hegebeintum 0 8 701
Hemelum 0 2 325
Hempens 21 155
Hemrik 51 475
Herbaijum 19 205
Hiaure 0 70
Hichtum 0 84 048
Hidaard 0 130
Hieslum 0 75
Hijum 24 375
Hilaard 29 55
Hindeloopen 0 810
Hinnaard 0 10 833
Hitzum 18 195
Hollum 83 1 165
Holwerd 0 1 495
Hommerts 0 585
Hoorn 52 71 255
Hoornsterzwaag 67 1 970
Houtigehage 71 930
Húns 0 10 833
Hurdegaryp 269 32 077
Idaerd 3 107 897
Idsegahuizum 0 180
Idskenhuizen 39 445
Idzega 0 84 048
Iens 0 10 833
IJlst 0 3 215
Indijk 0 105
Ingelum 22 13 543
It Heidenskip 0 365
Itens 0 250
Jannum 0 8 701
Jellum 19 150
Jelsum 9 215
Jirnsum 120 107 897
Jislum 0 8 701
Jistrum 79 32 077
Jonkerslân 0 285
Jorwert 28 10 833
Joure 1 295 13 090
Jouswier 0 55
Jubbega 246 9 385
Jutrijp 0 235
Kaard 0 4 870
Katlijk 67 610
Kimswerd 0 495
Kinnum 3 4 870
Klooster Lidlum 3 20 265
Koarnjum 21 395
Kolderwolde 2 60
Kollum 0 5 525
Kollumerpomp 0 335
Kollumerzwaag 0 2 855
Kootstertille 198 2 205
Kornwerderzand 0 84 048
Kortehemmen 18 190
Koudum 0 3 440
Koufurderrige 0 70
Kûbaard 0 175
Landerum 11 4 870
Langedijke 17 -1
Langelille 21 -1
Langezwaag 87 3 375
Langweer 77 1 060
Leeuwarden 7 539 95 320
Legemeer 7 51 265
Lekkum 32 425
Lemmer 1 111 10 110
Leons 1 10 833
Lichtaard 0 8 701
Lies 7 4 870
Lioessens 0 295
Lippenhuizen 89 935
Loënga 0 45
Lollum 0 270
Longerhouw 0 50
Luinjeberd 40 425
Luxwoude 25 290
Lytsewierrum 0 10 833
Makkinga 70 -1
Makkum 0 3 450
Mantgum 79 1 170
Marrum 0 1 240
Marsum 67 13 543
Menaam 178 2 370
Metslawier 0 875
Midlum 41 680
Midsland 94 4 870
Miedum 1 107 897
Mildam 60 695
Minnertsga 125 1 640
Mirns 16 105
Moddergat 0 210
Molkwerum 0 255
Morra 0 175
Mûnein 0 32 077
Munnekeburen 52 -1
Munnekezijl 0 410
Nes 0 3 611
Nes 0 3 611
Nes 224 3 611
Niawier 0 340
Nieuwebrug 14 155
Nieuwehorne 89 1 465
Nieuweschoot 10 50 290
Nij Altoenae 7 10 525
Nij Beets 141 1 080
Nijeberkoop 37 -1
Nijega 20 505
Nijehaske 6 65
Nijeholtpade 46 -1
Nijeholtwolde 13 -1
Nijelamer 16 -1
Nijemirdum 37 475
Nijetrijne 21 -1
Nijhuizum 0 45
Nijland 0 790
Noardburgum 180 32 077
Noordwolde 365 -1
Oentsjerk 124 32 077
Offingawier 0 190
Oldeberkoop 159 -1
Oldeholtpade 93 -1
Oldeholtwolde 6 -1
Oldelamer 15 -1
Oldeouwer 4 51 265
Oldetrijne 22 -1
Olterterp 10 90
Oosterbierum 27 460
Oosterend 20 4 870
Oosternijkerk 0 840
Oosterstreek 46 -1
Oosterwolde 722 -1
Oosterzee 80 940
Oosthem 0 1 545
Oostrum 0 23 932
Opeinde 115 1 670
Oppenhuizen 0 1 095
Oranjewoud 107 1 600
Oudebildtzijl 61 10 525
Oudega 0 55 439
Oudega 0 55 439
Oudega 120 55 439
Oudehaske 135 1 950
Oudehorne 91 855
Oudemirdum 91 1 105
Oudeschoot 89 1 600
Oudwoude 0 660
Ouwster-Nijega 5 80
Ouwsterhaule 21 370
Paesens 0 230
Parrega 0 340
Peins 26 205
Peperga 4 -1
Piaam 0 50
Pietersbierum 4 60
Pingjum 0 460
Poppenwier 0 84 048
Raard 0 230
Raerd 0 84 048
Ravenswoud 24 -1
Readtsjerk 18 19 015
Reahûs 0 10 833
Reduzum 70 107 897
Reitsum 0 145
Ried 45 385
Rien 0 130
Rijs 14 130
Rinsumageast 62 19 015
Rohel 28 290
Rotstergaast 16 35
Rotsterhaule 70 330
Rottevalle 115 1 375
Rottum 47 51 265
Ruigahuizen 3 120
Ryptsjerk 56 32 077
Sandfirden 0 84 048
Schalsum 18 130
Scharnegoutum 0 1 505
Scharsterbrug 54 715
Scherpenzeel 28 -1
Schettens 0 200
Schiermonnikoog 74 919
Schraard 0 190
Sexbierum 117 1 555
Sibrandabuorren 0 84 048
Sibrandahûs 0 19 015
Siegerswoude 66 840
Sint Nicolaasga 302 3 060
Sintjohannesga 69 1 095
Skingen 9 13 543
Slappeterp 6 13 543
Slijkenburg 1 -1
Sloten 81 730
Smalle Ee 2 45
Smallebrugge 0 15
Snakkerburen 15 225
Sneek 0 33 700
Snikzwaag 5 51 265
Sondel 41 390
Sonnega 26 -1
Spanga 27 -1
Spannum 13 250
St.-Annaparochie 254 10 525
St.-Jacobiparochie 108 10 525
Stavoren 0 915
Steggerda 91 -1
Stiens 433 7 365
Striep 2 4 870
Stroobos 41 260
Sumar 117 32 077
Surhuisterveen 531 5 475
Surhuizum 63 950
Suwâld 0 32 077
Swichum 4 50
Teerns 0 107 897
Ter Idzard 41 -1
Terband 32 290
Terherne 81 815
Terkaple 25 240
Ternaard 0 1 205
Teroele 3 30
Tersoal 0 84 048
Terwispel 71 2 770
Tijnje 123 1 150
Tirns 0 100
Tjalhuizum 0 84 048
Tjalleberd 55 780
Tjerkgaast 34 175
Tjerkwerd 0 290
Triemen 0 320
Twijzel 117 1 015
Twijzelerheide 113 1 620
Tytsjerk 109 32 077
Tzum 69 955
Tzummarum 100 1 300
Uitwellingerga 0 345
Ureterp 278 6 725
Veenklooster 0 12 811
Vegelinsoord 32 175
Vinkega 31 -1
Vlieland 115 1 083
Vrouwenparochie 51 540
Waaksens 0 10 833
Waaxens 0 23 932
Wâlterswâld 0 19 015
Wânswert 0 8 701
Warfstermolen 0 150
Warns 0 705
Warstiens 4 107 897
Warten 53 960
Waskemeer 102 -1
Weidum 39 535
Wergea 125 107 897
West-Terschelling 208 2 400
Westergeest 0 510
Westhem 0 75
Westhoek 28 475
Wetsens 0 23 932
Wier 15 200
Wierum 0 315
Wijckel 49 345
Wijnaldum 28 480
Wijnjewoude 176 1 205
Winsum 68 13 985
Wirdum 71 107 897
Witmarsum 0 1 600
Wiuwert 0 10 833
Wjelsryp 38 10 833
Wolsum 0 60
Wolvega 1 027 -1
Wommels 0 2 035
Wons 0 275
Workum 0 4 055
Woudsend 0 1 675
Wyns 16 32 077
Wytgaard 31 107 897
Ypecolsga 0 84 048
Ysbrechtum 0 635
Zandhuizen 40 -1
Zurich 0 145
Zwagerbosch 0 590
Zweins 28 105


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren