BedrijfsKabel
  • nl

KVK informatie Friesland

Vind Kamer van Koophandel informatie bij alle Friesland bedrijven in de provincie Friesland.Bedrijven per plaats in Friesland

Een overzicht van alle 419 plaatsen in Friesland. Het aantal bedrijven in Friesland welke kvk geregisteerd zijn is 32 632 op een inwoners aantal van 4 737 552.

plaats Aantal bedrijven Aantal inwoners
Aalsum 0 23 932
Abbega 0 110
Achlum 48 535
Akkrum 226 4 440
Akmarijp 11 110
Alde Leie 18 10 175
Aldeboarn 79 50 290
Aldtsjerk 56 32 077
Allingawier 0 70
Anjum 0 915
Appelscha 308 -1
Arum 0 905
Augsbuurt 0 12 811
Augustinusga 74 1 105
Baaiduinen 12 4 870
Baaium 9 10 833
Baard 9 185
Bakhuizen 75 1 035
Bakkeveen 87 3 960
Balk 418 3 790
Ballum 28 345
Bantega 44 650
Bears 10 10 833
Beetsterzwaag 209 5 760
Berltsum 137 13 543
Bitgum 35 790
Bitgummole 54 865
Blauwhuis 0 580
Blesdijke 57 -1
Blessum 5 70
Blije 0 615
Boazum 0 10 833
Boelenslaan 77 710
Boer 3 50
Boijl 91 -1
Boksum 22 365
Bolsward 0 10 025
Bontebok 41 440
Boornbergum 90 1 550
Boornzwaag 6 51 265
Bornwird 0 115
Brantgum 0 215
Breezanddijk 0 84 048
Britsum 37 960
Britswert 0 10 833
Broek 13 120
Broeksterwâld 0 19 015
Buitenpost 337 5 190
Burdaard 0 8 701
Buren 37 3 645
Burgum 503 10 000
Burgwerd 0 260
Burum 0 520
Cornwerd 0 80
Damwâld 0 19 015
De Blesse 56 -1
De Falom 6 19 015
De Hoeve 34 -1
De Knipe 67 1 530
De Tike 18 330
De Veenhoop 5 260
De Westereen 248 19 015
De Wilgen 31 715
Dearsum 0 84 048
Dedgum 0 84 048
Deinum 39 900
Delfstrahuizen 47 395
Dijken 2 51 265
Dokkum 0 12 655
Dongjum 14 310
Doniaga 5 80
Donkerbroek 136 -1
Drachten 3 047 44 605
Drachten-Azeven 43 29 830
Drachtstercompagnie 80 1 505
Driezum 57 19 015
Drogeham 104 1 545
Dronryp 187 13 543
Eagum 0 107 897
Earnewâld 0 32 077
Easterein 0 10 833
Easterlittens 21 415
Eastermar 73 1 290
Easterwierrum 0 10 833
Echten 29 51 265
Echtenerbrug 58 1 050
Ee 0 660
Eesterga 5 51 265
Elahuizen 35 345
Elsloo 54 -1
Engwierum 0 430
Exmorra 0 385
Feanwâlden 0 3 530
Feinsum 9 10 175
Ferwert 0 8 701
Ferwoude 0 145
Firdgum 6 75
Fochteloo 25 -1
Follega 28 160
Folsgare 0 350
Formerum 16 4 870
Foudgum 0 80
Franeker 845 9 435
Friens 6 75
Frieschepalen 41 765
Gaast 0 175
Gaastmeer 0 225
Garyp 114 1 585
Gauw 0 370
Gerkesklooster 43 735
Gersloot 22 120
Ginnum 0 8 701
Goënga 0 175
Goëngahuizen 0 70
Goingarijp 15 260
Gorredijk 506 7 365
Goutum 83 2 565
Greonterp 0 35
Grou 449 107 897
Gytsjerk 128 2 210
Hallum 0 2 380
Hantum 0 310
Hantumeruitburen 0 70
Hantumhuizen 0 100
Harich 39 225
Harkema 238 3 910
Harlingen 1 093 14 680
Hartwerd 0 140
Haskerdijken 29 325
Haskerhorne 28 485
Haule 48 -1
Haulerwijk 250 -1
Hee 2 4 870
Heeg 0 2 050
Heerenveen 2 489 28 760
Hegebeintum 0 8 701
Hemelum 0 2 325
Hempens 14 155
Hemrik 44 475
Herbaijum 19 205
Hiaure 0 70
Hichtum 0 84 048
Hidaard 0 130
Hieslum 0 75
Hijum 16 375
Hilaard 27 55
Hindeloopen 0 810
Hinnaard 0 10 833
Hitzum 13 195
Hollum 68 1 165
Holwerd 0 1 495
Hommerts 0 585
Hoorn 42 71 255
Hoornsterzwaag 54 1 970
Houtigehage 62 930
Húns 0 10 833
Hurdegaryp 210 32 077
Idaerd 3 107 897
Idsegahuizum 0 180
Idskenhuizen 33 445
Idzega 0 84 048
Iens 0 10 833
IJlst 0 3 215
Indijk 0 105
Ingelum 21 13 543
It Heidenskip 0 365
Itens 0 250
Jannum 0 8 701
Jellum 18 150
Jelsum 7 215
Jirnsum 97 107 897
Jislum 0 8 701
Jistrum 67 32 077
Jonkerslân 0 285
Jorwert 27 10 833
Joure 1 054 13 090
Jouswier 0 55
Jubbega 207 9 385
Jutrijp 0 235
Kaard 0 4 870
Katlijk 54 610
Kimswerd 0 495
Kinnum 3 4 870
Klooster Lidlum 3 20 265
Koarnjum 14 395
Kolderwolde 2 60
Kollum 0 5 525
Kollumerpomp 0 335
Kollumerzwaag 0 2 855
Kootstertille 179 2 205
Kornwerderzand 0 84 048
Kortehemmen 19 190
Koudum 0 3 440
Koufurderrige 0 70
Kûbaard 0 175
Landerum 11 4 870
Langedijke 13 -1
Langelille 18 -1
Langezwaag 78 3 375
Langweer 58 1 060
Leeuwarden 5 559 95 320
Legemeer 6 51 265
Lekkum 28 425
Lemmer 920 10 110
Leons 1 10 833
Lichtaard 0 8 701
Lies 5 4 870
Lioessens 0 295
Lippenhuizen 77 935
Loënga 0 45
Lollum 0 270
Longerhouw 0 50
Luinjeberd 37 425
Luxwoude 19 290
Lytsewierrum 0 10 833
Makkinga 56 -1
Makkum 0 3 450
Mantgum 62 1 170
Marrum 0 1 240
Marsum 54 13 543
Menaam 147 2 370
Metslawier 0 875
Midlum 34 680
Midsland 88 4 870
Miedum 0 107 897
Mildam 51 695
Minnertsga 100 1 640
Mirns 13 105
Moddergat 0 210
Molkwerum 0 255
Morra 0 175
Mûnein 0 32 077
Munnekeburen 46 -1
Munnekezijl 0 410
Nes 0 3 611
Nes 0 3 611
Nes 181 3 611
Niawier 0 340
Nieuwebrug 13 155
Nieuwehorne 76 1 465
Nieuweschoot 9 50 290
Nij Altoenae 3 10 525
Nij Beets 118 1 080
Nijeberkoop 33 -1
Nijega 18 505
Nijehaske 5 65
Nijeholtpade 44 -1
Nijeholtwolde 10 -1
Nijelamer 10 -1
Nijemirdum 31 475
Nijetrijne 15 -1
Nijhuizum 0 45
Nijland 0 790
Noardburgum 157 32 077
Noordwolde 305 -1
Oentsjerk 100 32 077
Offingawier 0 190
Oldeberkoop 136 -1
Oldeholtpade 82 -1
Oldeholtwolde 7 -1
Oldelamer 13 -1
Oldeouwer 4 51 265
Oldetrijne 20 -1
Olterterp 7 90
Oosterbierum 23 460
Oosterend 18 4 870
Oosternijkerk 0 840
Oosterstreek 37 -1
Oosterwolde 590 -1
Oosterzee 61 940
Oosthem 0 1 545
Oostrum 0 23 932
Opeinde 90 1 670
Oppenhuizen 0 1 095
Oranjewoud 80 1 600
Oudebildtzijl 42 10 525
Oudega 0 55 439
Oudega 0 55 439
Oudega 105 55 439
Oudehaske 112 1 950
Oudehorne 76 855
Oudemirdum 73 1 105
Oudeschoot 77 1 600
Oudwoude 0 660
Ouwster-Nijega 4 80
Ouwsterhaule 20 370
Paesens 0 230
Parrega 0 340
Peins 20 205
Peperga 4 -1
Piaam 0 50
Pietersbierum 4 60
Pingjum 0 460
Poppenwier 0 84 048
Raard 0 230
Raerd 0 84 048
Ravenswoud 14 -1
Readtsjerk 13 19 015
Reahûs 0 10 833
Reduzum 56 107 897
Reitsum 0 145
Ried 39 385
Rien 0 130
Rijs 11 130
Rinsumageast 55 19 015
Rohel 21 290
Rotstergaast 14 35
Rotsterhaule 60 330
Rottevalle 93 1 375
Rottum 38 51 265
Ruigahuizen 3 120
Ryptsjerk 47 32 077
Sandfirden 0 84 048
Schalsum 18 130
Scharnegoutum 0 1 505
Scharsterbrug 45 715
Scherpenzeel 23 -1
Schettens 0 200
Schiermonnikoog 58 919
Schraard 0 190
Sexbierum 98 1 555
Sibrandabuorren 0 84 048
Sibrandahûs 0 19 015
Siegerswoude 51 840
Sint Nicolaasga 254 3 060
Sintjohannesga 65 1 095
Skingen 8 13 543
Slappeterp 6 13 543
Slijkenburg 2 -1
Sloten 69 730
Smalle Ee 2 45
Smallebrugge 0 15
Snakkerburen 11 225
Sneek 0 33 700
Snikzwaag 2 51 265
Sondel 39 390
Sonnega 24 -1
Spanga 22 -1
Spannum 12 250
St.-Annaparochie 216 10 525
St.-Jacobiparochie 93 10 525
Stavoren 0 915
Steggerda 76 -1
Stiens 351 7 365
Striep 2 4 870
Stroobos 37 260
Sumar 94 32 077
Surhuisterveen 436 5 475
Surhuizum 49 950
Suwâld 0 32 077
Swichum 3 50
Teerns 0 107 897
Ter Idzard 34 -1
Terband 27 290
Terherne 67 815
Terkaple 20 240
Ternaard 0 1 205
Teroele 2 30
Tersoal 0 84 048
Terwispel 59 2 770
Tijnje 109 1 150
Tirns 0 100
Tjalhuizum 0 84 048
Tjalleberd 42 780
Tjerkgaast 29 175
Tjerkwerd 0 290
Triemen 0 320
Twijzel 98 1 015
Twijzelerheide 93 1 620
Tytsjerk 85 32 077
Tzum 61 955
Tzummarum 82 1 300
Uitwellingerga 0 345
Ureterp 224 6 725
Veenklooster 0 12 811
Vegelinsoord 25 175
Vinkega 30 -1
Vlieland 97 1 083
Vrouwenparochie 45 540
Waaksens 0 10 833
Waaxens 0 23 932
Wâlterswâld 0 19 015
Wânswert 0 8 701
Warfstermolen 0 150
Warns 0 705
Warstiens 2 107 897
Warten 38 960
Waskemeer 88 -1
Weidum 27 535
Wergea 101 107 897
West-Terschelling 172 2 400
Westergeest 0 510
Westhem 0 75
Westhoek 25 475
Wetsens 0 23 932
Wier 14 200
Wierum 0 315
Wijckel 40 345
Wijnaldum 22 480
Wijnjewoude 147 1 205
Winsum 58 13 985
Wirdum 60 107 897
Witmarsum 0 1 600
Wiuwert 0 10 833
Wjelsryp 33 10 833
Wolsum 0 60
Wolvega 838 -1
Wommels 0 2 035
Wons 0 275
Workum 0 4 055
Woudsend 0 1 675
Wyns 12 32 077
Wytgaard 28 107 897
Ypecolsga 0 84 048
Ysbrechtum 0 635
Zandhuizen 37 -1
Zurich 0 145
Zwagerbosch 0 590
Zweins 21 105


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren