BedrijfsKabel
  • nl

bedrijfsinformatie Friesland

Vind Kamer van Koophandel informatie bij alle Friesland bedrijven in de provincie Friesland.Bedrijven per plaats in Friesland

Een overzicht van alle 419 plaatsen in Friesland. Het aantal bedrijven in Friesland welke geregisteerd zijn is 50 824 op een inwoners aantal van 4 737 552.

plaats Aantal bedrijven Aantal inwoners
Aalsum 0 23 932
Abbega 0 110
Achlum 63 535
Akkrum 347 4 440
Akmarijp 15 110
Alde Leie 22 10 175
Aldeboarn 125 50 290
Aldtsjerk 79 32 077
Allingawier 0 70
Anjum 0 915
Appelscha 491 -1
Arum 0 905
Augsbuurt 0 12 811
Augustinusga 110 1 105
Baaiduinen 17 4 870
Baaium 13 10 833
Baard 23 185
Bakhuizen 97 1 035
Bakkeveen 146 3 960
Balk 501 3 790
Ballum 41 345
Bantega 65 650
Bears 17 10 833
Beetsterzwaag 377 5 760
Berltsum 198 13 543
Bitgum 51 790
Bitgummole 78 865
Blauwhuis 0 580
Blesdijke 75 -1
Blessum 8 70
Blije 0 615
Boazum 0 10 833
Boelenslaan 115 710
Boer 4 50
Boijl 138 -1
Boksum 35 365
Bolsward 0 10 025
Bontebok 63 440
Boornbergum 133 1 550
Boornzwaag 21 51 265
Bornwird 0 115
Brantgum 0 215
Breezanddijk 0 84 048
Britsum 62 960
Britswert 0 10 833
Broek 25 120
Broeksterwâld 0 19 015
Buitenpost 489 5 190
Burdaard 0 8 701
Buren 56 3 645
Burgum 828 10 000
Burgwerd 0 260
Burum 0 520
Cornwerd 0 80
Damwâld 0 19 015
De Blesse 80 -1
De Falom 7 19 015
De Hoeve 58 -1
De Knipe 113 1 530
De Tike 23 330
De Veenhoop 13 260
De Westereen 337 19 015
De Wilgen 77 715
Dearsum 0 84 048
Dedgum 0 84 048
Deinum 65 900
Delfstrahuizen 70 395
Dijken 5 51 265
Dokkum 0 12 655
Dongjum 24 310
Doniaga 9 80
Donkerbroek 206 -1
Drachten 4 803 44 605
Drachten-Azeven 49 29 830
Drachtstercompagnie 102 1 505
Driezum 73 19 015
Drogeham 136 1 545
Dronryp 292 13 543
Eagum 1 107 897
Earnewâld 0 32 077
Easterein 0 10 833
Easterlittens 38 415
Eastermar 119 1 290
Easterwierrum 0 10 833
Echten 48 51 265
Echtenerbrug 88 1 050
Ee 0 660
Eesterga 12 51 265
Elahuizen 50 345
Elsloo 82 -1
Engwierum 0 430
Exmorra 0 385
Feanwâlden 0 3 530
Feinsum 10 10 175
Ferwert 0 8 701
Ferwoude 0 145
Firdgum 8 75
Fochteloo 52 -1
Follega 36 160
Folsgare 0 350
Formerum 33 4 870
Foudgum 0 80
Franeker 1 323 9 435
Friens 8 75
Frieschepalen 71 765
Gaast 0 175
Gaastmeer 0 225
Garyp 170 1 585
Gauw 0 370
Gerkesklooster 78 735
Gersloot 28 120
Ginnum 0 8 701
Goënga 0 175
Goëngahuizen 0 70
Goingarijp 29 260
Gorredijk 750 7 365
Goutum 178 2 565
Greonterp 0 35
Grou 725 107 897
Gytsjerk 190 2 210
Hallum 0 2 380
Hantum 0 310
Hantumeruitburen 0 70
Hantumhuizen 0 100
Harich 58 225
Harkema 304 3 910
Harlingen 1 658 14 680
Hartwerd 0 140
Haskerdijken 41 325
Haskerhorne 41 485
Haule 72 -1
Haulerwijk 324 -1
Hee 3 4 870
Heeg 0 2 050
Heerenveen 4 172 28 760
Hegebeintum 0 8 701
Hemelum 0 2 325
Hempens 36 155
Hemrik 73 475
Herbaijum 23 205
Hiaure 0 70
Hichtum 0 84 048
Hidaard 0 130
Hieslum 0 75
Hijum 33 375
Hilaard 34 55
Hindeloopen 0 810
Hinnaard 0 10 833
Hitzum 21 195
Hollum 104 1 165
Holwerd 0 1 495
Hommerts 0 585
Hoorn 64 71 255
Hoornsterzwaag 88 1 970
Houtigehage 82 930
Húns 0 10 833
Hurdegaryp 350 32 077
Idaerd 6 107 897
Idsegahuizum 0 180
Idskenhuizen 47 445
Idzega 0 84 048
Iens 0 10 833
IJlst 0 3 215
Indijk 0 105
Ingelum 31 13 543
It Heidenskip 0 365
Itens 0 250
Jannum 0 8 701
Jellum 22 150
Jelsum 14 215
Jirnsum 153 107 897
Jislum 0 8 701
Jistrum 94 32 077
Jonkerslân 0 285
Jorwert 39 10 833
Joure 1 649 13 090
Jouswier 0 55
Jubbega 292 9 385
Jutrijp 0 235
Kaard 0 4 870
Katlijk 94 610
Kimswerd 0 495
Kinnum 3 4 870
Klooster Lidlum 3 20 265
Koarnjum 23 395
Kolderwolde 3 60
Kollum 0 5 525
Kollumerpomp 0 335
Kollumerzwaag 0 2 855
Kootstertille 210 2 205
Kornwerderzand 0 84 048
Kortehemmen 22 190
Koudum 0 3 440
Koufurderrige 0 70
Kûbaard 0 175
Landerum 12 4 870
Langedijke 28 -1
Langelille 28 -1
Langezwaag 107 3 375
Langweer 104 1 060
Leeuwarden 9 192 95 320
Legemeer 8 51 265
Lekkum 43 425
Lemmer 1 507 10 110
Leons 2 10 833
Lichtaard 0 8 701
Lies 14 4 870
Lioessens 0 295
Lippenhuizen 113 935
Loënga 0 45
Lollum 0 270
Longerhouw 0 50
Luinjeberd 46 425
Luxwoude 34 290
Lytsewierrum 0 10 833
Makkinga 93 -1
Makkum 0 3 450
Mantgum 112 1 170
Marrum 0 1 240
Marsum 81 13 543
Menaam 210 2 370
Metslawier 0 875
Midlum 53 680
Midsland 121 4 870
Miedum 2 107 897
Mildam 88 695
Minnertsga 151 1 640
Mirns 18 105
Moddergat 0 210
Molkwerum 0 255
Morra 0 175
Mûnein 0 32 077
Munnekeburen 64 -1
Munnekezijl 0 410
Nes 0 3 611
Nes 0 3 611
Nes 300 3 611
Niawier 0 340
Nieuwebrug 16 155
Nieuwehorne 133 1 465
Nieuweschoot 17 50 290
Nij Altoenae 7 10 525
Nij Beets 180 1 080
Nijeberkoop 51 -1
Nijega 27 505
Nijehaske 6 65
Nijeholtpade 62 -1
Nijeholtwolde 15 -1
Nijelamer 20 -1
Nijemirdum 47 475
Nijetrijne 28 -1
Nijhuizum 0 45
Nijland 0 790
Noardburgum 216 32 077
Noordwolde 443 -1
Oentsjerk 163 32 077
Offingawier 0 190
Oldeberkoop 202 -1
Oldeholtpade 115 -1
Oldeholtwolde 8 -1
Oldelamer 20 -1
Oldeouwer 6 51 265
Oldetrijne 26 -1
Olterterp 13 90
Oosterbierum 34 460
Oosterend 23 4 870
Oosternijkerk 0 840
Oosterstreek 59 -1
Oosterwolde 892 -1
Oosterzee 106 940
Oosthem 0 1 545
Oostrum 0 23 932
Opeinde 162 1 670
Oppenhuizen 0 1 095
Oranjewoud 178 1 600
Oudebildtzijl 77 10 525
Oudega 0 55 439
Oudega 0 55 439
Oudega 157 55 439
Oudehaske 174 1 950
Oudehorne 117 855
Oudemirdum 125 1 105
Oudeschoot 111 1 600
Oudwoude 0 660
Ouwster-Nijega 7 80
Ouwsterhaule 23 370
Paesens 0 230
Parrega 0 340
Peins 33 205
Peperga 7 -1
Piaam 0 50
Pietersbierum 8 60
Pingjum 0 460
Poppenwier 0 84 048
Raard 0 230
Raerd 0 84 048
Ravenswoud 38 -1
Readtsjerk 25 19 015
Reahûs 0 10 833
Reduzum 100 107 897
Reitsum 0 145
Ried 56 385
Rien 0 130
Rijs 21 130
Rinsumageast 70 19 015
Rohel 34 290
Rotstergaast 21 35
Rotsterhaule 77 330
Rottevalle 139 1 375
Rottum 75 51 265
Ruigahuizen 3 120
Ryptsjerk 69 32 077
Sandfirden 0 84 048
Schalsum 27 130
Scharnegoutum 0 1 505
Scharsterbrug 71 715
Scherpenzeel 38 -1
Schettens 0 200
Schiermonnikoog 95 919
Schraard 0 190
Sexbierum 142 1 555
Sibrandabuorren 0 84 048
Sibrandahûs 0 19 015
Siegerswoude 76 840
Sint Nicolaasga 342 3 060
Sintjohannesga 80 1 095
Skingen 12 13 543
Slappeterp 6 13 543
Slijkenburg 1 -1
Sloten 91 730
Smalle Ee 5 45
Smallebrugge 0 15
Snakkerburen 20 225
Sneek 0 33 700
Snikzwaag 9 51 265
Sondel 43 390
Sonnega 32 -1
Spanga 30 -1
Spannum 25 250
St.-Annaparochie 303 10 525
St.-Jacobiparochie 127 10 525
Stavoren 0 915
Steggerda 115 -1
Stiens 541 7 365
Striep 2 4 870
Stroobos 50 260
Sumar 125 32 077
Surhuisterveen 631 5 475
Surhuizum 77 950
Suwâld 0 32 077
Swichum 4 50
Teerns 0 107 897
Ter Idzard 47 -1
Terband 43 290
Terherne 106 815
Terkaple 33 240
Ternaard 0 1 205
Teroele 6 30
Tersoal 0 84 048
Terwispel 89 2 770
Tijnje 154 1 150
Tirns 0 100
Tjalhuizum 0 84 048
Tjalleberd 80 780
Tjerkgaast 38 175
Tjerkwerd 0 290
Triemen 0 320
Twijzel 128 1 015
Twijzelerheide 125 1 620
Tytsjerk 138 32 077
Tzum 94 955
Tzummarum 126 1 300
Uitwellingerga 0 345
Ureterp 326 6 725
Veenklooster 0 12 811
Vegelinsoord 41 175
Vinkega 36 -1
Vlieland 155 1 083
Vrouwenparochie 66 540
Waaksens 0 10 833
Waaxens 0 23 932
Wâlterswâld 0 19 015
Wânswert 0 8 701
Warfstermolen 0 150
Warns 0 705
Warstiens 4 107 897
Warten 68 960
Waskemeer 113 -1
Weidum 52 535
Wergea 160 107 897
West-Terschelling 254 2 400
Westergeest 0 510
Westhem 0 75
Westhoek 35 475
Wetsens 0 23 932
Wier 17 200
Wierum 0 315
Wijckel 61 345
Wijnaldum 39 480
Wijnjewoude 221 1 205
Winsum 80 13 985
Wirdum 92 107 897
Witmarsum 0 1 600
Wiuwert 0 10 833
Wjelsryp 42 10 833
Wolsum 0 60
Wolvega 1 236 -1
Wommels 0 2 035
Wons 0 275
Workum 0 4 055
Woudsend 0 1 675
Wyns 28 32 077
Wytgaard 37 107 897
Ypecolsga 0 84 048
Ysbrechtum 0 635
Zandhuizen 47 -1
Zurich 0 145
Zwagerbosch 0 590
Zweins 31 105


Cookies & Privacy

bedrijfskabel.nl plaatst Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. De Marketing cookies daarentegen worden gedeeld met onze partners, die deze gegevens kunnen combineren met andere persoonsgegevens die ze hebben verzameld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen bekijken en wijzigen

U kunt hieronder toestemming geven of intrekken voor het gebruik van bepaalde cookies:

Opslaan
Accepteren